Naudodamiesi mūsų interneto svetaine, Jūs išreiškiate sutikimą su mūsų vykdoma slapukų politika, įskaitant slapukų įrašymą bei jų naudojimą, būtiną tam, kad galėtumėte visapusiškai naudotis mūsų svetainės funkcijomis bei joje teikiamomis paslaugomis. Jei nesutinkate su slapukų naudojimu, pakeiskite savo interneto naršyklės nustatymus, vadovaudamiesi UAB „CREDITCO“ svetainės naudojimo taisyklių 6 dalies „Slapukų naudojimo politika“ nustatyta tvarka.
Naudojimo taisyklės

UAB „CREDITCO“ SVETAINĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 Šios naudojimosi svetaine taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi žemiau nurodyta internetine svetaine. Pradėdami naudotis žemiau nurodyta svetaine, Jūs įsipareigojate laikyti šių taisyklių reikalavimų.

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Interneto svetainė (toliau – Svetainė), viešai prieinama adresu www.creditco.lt, nuosavybės teise priklauso ir yra kontroliuojama UAB „CREDITCO“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 303313430, buveinės adresas: Trakų g. 23, Šiauliai.

1.2. Visi šios Svetainės lankytojai (toliau - Vartotojai) turi laikytis šių Svetainės naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės). Įeidami į šią Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Vartotojus, neatlikusius registracijos procedūros.

1.3. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „Naudojimasis Svetaine“ yra suprantama ir aiškinama plečiamai: kaip bet kokių veiksmų atlikimas Vartotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais.

1.4. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „Paslaugos“ yra suprantama kaip paslaugos, kurios tampa prieinamos Vartotojui užsiregistravus ir prisijungus prie savitarnos sistemos. Savitarnos sistema – tai Bendrovės valdoma sistema, prie kurios prisiregistravęs ir prisijungęs Vartotojas gali pasiimti vartojamąją paskolą, pasirašyti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, peržiūrėti sudarytas lizingo bei paskolos sutartis ir jų mokėjimo grafikus, sumokėti sutarties įmokas bei atlikti kitus veiksmus (toliau – Savitarna).

1.5. Vartotojui ir Bendrovei tarpusavyje pasirašius susitarimą dėl visų ar dalies Pasaugų gavimo, šios Taisyklės yra taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėtam susitarimui arba susitarimas nereglamentuoja konkrečių santykių.

 

2.  Vartotojų registracija ir asmens duomenų apsauga

2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine, Savitarna ir Bendrovės teikiamomis Paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus Svetainės dešiniajame kampe, Savitarnos skiltyje, esančią aktyviąją nuorodą „Registracija“ ir užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas ir prisijungimo slaptažodis. Apie sėkmingą registraciją Vartotojas informuojamas trumpuoju tekstiniu pranešimu, siunčiamu Vartotojo nurodytu elektroniniu pašto adresu. Vartotojas, aktyvuodamas registraciją, patvirtina, kad:

2.1.1.    Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Svetaine ir (ar) Savitarna Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;

2.1.2.    Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;

2.1.3.    pasikeitus Vartotojo registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti apie tai Bendrovę, pakeisdamas (papildydamas) savo profilio duomenis Savitarnoje arba paskambinęs Bendrovei bendruoju informacijos telefono numeriu: (8 52) 59 55 95;

2.1.4.    Vartotojas yra veiksnus fizinis asmuo ir registracijos metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

2.1.5.    Vartotojas sutinka, kad Bendrovė tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas Vartotojo sutikimas), statistikos bei kitais tikslais. Pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka nurodyta Bendrovės Duomenų apsaugoje.

2.2. Vartotojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui Bendrovė turi teisę, nedelsiant ir iš anksto nepranešus, uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) Savitarna ir (ar) Bendrovės teikiamomis visomis ar paskiromis Paslaugomis. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Bendrovei ir (ar) tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją kompetetingoms valstybinėms institucijoms.

2.3. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą ir privalo dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Savitarnos slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ir (ar) Savitarna ir (ar) Bendrovės teikiamomis Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais.

2.4. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Vartotojui.

2.5. Vartotojas turi teisę išsiregistruoti iš Bendrovės Savitarnos ir kitų jos valdomų duomenų bazių tik įvykdęs visus savo kreditorinius įsipareigojimus Bendrovei ir pateikęs prašymą raštu. Vartotojas išregistruojamas iš Bendrovės Savitarnos ir kitų duomenų bazių per 14 (keturiolika) dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos.

2.6. Bendrovė patvirtina, kad ji yra įregistruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tvarkomame Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

 

3. Bendrovės ir Vartotojo teisės bei pareigos

3.1. Bendrovė pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Svetainėje nurodytas Bendrovės teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Vartotojas. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Bendrovė niekada nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui, ir atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Bendrovei dėl tokių veiksmų atlikimo.

3.2. Bendrovė, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir (ar) vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir (ar) Vartotojui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Vartotojo sutikimo panaikinti Vartotojo registraciją Svetainėje.

3.3. Bendrovė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

3.4. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Savitarna ir (ar) Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:

3.4.1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;

3.4.2. nepažeisti Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

3.4.3. neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;

3.4.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;

3.4.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Svetainės darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Svetainei, Savitarnai ar Paslaugų teikimo procesui;

3.4.6. nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Svetainės, Savitarnos veiklą ar Paslaugų teikimą Vartotojui ar tretiesiems asmenims;

3.4.7. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;

3.4.8. nedelsiant informuoti Bendrovę, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Savitarnos duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.

3.5.    Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Bendrovė įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) Savitarna ir (ar) visomis ar bet kuria Bendrovės teikiama Paslauga ir pareikalauti atlyginti nuostolius.

 

4. Intelektinės nuosavybės apsauga

4.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais. 
4.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Bendrovės nuosavybė, arba Bendrovė juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.

 

5. Susijusios svetainės 

5.1. Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Vartotojui išeiti iš šios Svetainės, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje (toliau – Susijusios svetainės).

5.2. Bendrovė negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti Susijusių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.

5.3. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad Susijusiose svetainėse gali galioti kitokios nei Svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos taisyklės.

 

6. Slapukų naudojimo politika

6.1. Bendrovė informuoja, kad, pradėdamas naudotis Bendrovės Svetaine, Vartotojas išreiškia sutikimą su Bendrovės vykdoma slapukų naudojimo politika, įskaitant jų įrašymą ir naudojimą.

6.2. Slapuko sąvoka:

6.2.1. Slapukas - tai mažos apimties duomenų rinkinys, įrašytas Vartotojo kompiuteryje ar kitame galiniame prisijungimo įrenginyje, jam besilankant Bendrovės Svetainėje. Slapuke yra Svetainės patalpinta informacija. Lankantis Svetainėje, automatiškai išanalizuojama Slapukuose esanti informacija ir prisiderinama prie Bendrovės ir Vartotojo reikmių. Slapukų teikiama informacija gali būti naudojama vertinant Vartotojo elgesį Svetainėje ir teikiant jam reklaminius pasiūlymus ir (ar) kitas Svetainėje teikiamas paslaugas.

6.3. Bendrovės naudojamų Slapukų rūšys:

6.3.1. Svetainėje naudojami laikinieji bei nuolatiniai Slapukai. Laikinieji slapukai yra Vartotojo kompiuteryje (ar kitame įrenginyje) tol, kol Vartotojas naudojasi Svetaine, tai reiškia, kad Vartotojui išėjus iš Svetainės, laikinieji Slapukai iš Vartotojo kompiuterio (ar kito įrenginio) pašalinami. Nuolatiniai slapukai Vartotojo kompiuteryje (ar kitame įrenginyje) tipiškai tvarkomi nuo dviejų mėnesių iki poros metų.

6.3.2. Slapukų rūšys:

a) būtinieji: būtini tinkamai Svetainės veiklai; leidžia visapusiškai naršyti Svetainėje ir naudotis visomis jos funkcijomis;

b) našumo: padeda suprasti, kaip Vartotojai naudojasi Svetaine. Jų pagalba gaunama informacija apie aplankytas Svetainės dalis, laiką, praleistą Svetainėje, ir bet kokias Svetainės veikimo problemas bei tikdžius, su kuriais Vartotojas susiduria naršydamas Svetainėje;

c) funkciniai: jų pagalba prisimenama, ką Vartotojas ankstesnio seanso metu Svetainėje rinkosi ar nurodė, pavyzdžiui, Vartotojui pradėjus vesti Vartotojo vardą, tikslu prisijungti prie Savitarnos, yra pateikiamas ankstesnių seansų metu Vartotojo naudotas Vartotojo vardas;

d) tiksliniai arba reklamos: naudojami siekiant pateikti Vartotojui turinį, kuris geriau atitiktų jo interesus. Jie taip pat padeda sužinoti kokio tipo ir kada paskutinį kartą Vartotojas matė Bendrovės reklamą, jei apskritai tokia jam buvo rodyta.

6.3.3. Visi Bendrovės naudojami Slapukai yra anoniminiai, jie leidžia atpažinti Svetainės Vartotoją, bet neleidžia nustatyti jo asmens tapatybės.

6.4. Slapukų naudojimo tikslai:

6.4.1. Bendrovė naudoja Slapukus tikslu:

a) suteikti Vartotojui galimybę naudotis visomis Svetainės funkcijomis bei Bendrovės Svetainėje teikiamomis paslaugomis.

b) patenkinti kiekvieno Svetainės Vartotojo individualius interesus ir poreikius;

c) užtikrinti Svetainės Vartotojo saugumą ir privatumą;

d) išsaugoti įvesties informacija savo įrankiuose, taip paspartinant Vartotojo veiksmų Svetainėje atlikimą;

e) išsaugoti informaciją apie Svetainės Vartotoją dominančią informaciją bei paslaugas, siekdama pateikti Vartotojui tik tikslingą informaciją;

f) gauti apibendrintus duomenis, kuriais remiantis Bendrovė galėtų įvertinti, kaip Vartotojai naudojasi Svetaine, bei, vadovaujantis tokiais duomenimis, pagerinti Svetainės veikimą, patobulinti jos struktūrą ir turinį.

6.4.2 Bendrovė, jokioms aplinkybėms esant, nenaudoja Slapukų Vartotojų veiklos internete įpročiams sekti, kai jie palieka Svetainę.

6.5 Slapukų valdymas:

6.5.1. Dauguma interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad savaime priimtų Slapukus, todėl Vartotojas, nesutikdamas su tuo, kad jo kompiuteryje (ar kitame įrenginyje) būtų įrašomi bei tvarkomi Slapukai, gali užblokuoti ar ištrinti juos, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus (dažniausiai juos galima rasti interneto naršyklės įrankių juostos punkto "Įrankiai" (angl. "Tools") - "Interneto parinktys" (angl. "Internet options") meniu).

6.5.2. Jei vartotojas pasiekia Bendrovės Svetainę ir joje naršo, naudodamasis įvairia įranga (pavyzdžiui, kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ir t.t.), norėdamas užblokuoti Slapukus ir (ar) juos ištrinti, Vartotojas turi pakeisti kiekvieno įrenginio interneto naršyklės nustatymus. Slapukų užblokavimas ir (ar) ištrynimas vienoje įrenginio naršyklėje nereiškia, jog Slapukai bus ištrinti ir kitoje to paties įrenginio naršyklėje, todėl Vartotojas turi pakeisti visų naudojamų interneto naršyklių nustatymus.

6.5.3. Užblokavus ir (ar) ištrynus visus ar dalį Slapukų, Vartotojas vis dar gali naudotis Svetaine, tačiau kai kurios Svetainės funkcijos ir (ar) Bendrovės Svetainėje teikiamos paslaugos Vartotojui gali tapti neprieinamos. Be to, toks Vartotojas negauna jo reikmėms pritaikytos Bendrovės Svetainėje esančios informacijos.

 

7. Bendrovės atsakomybė

7.1. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo šios Svetainės ir (ar) Savitarnos veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo, nes jų veikimą gali įtakoti veiksniai, kurie nepriklauso nuo Bendrovės valios. Tačiau Bendrovė įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį Svetainės, Savitarnos veikimą ir Paslaugų teikimą, tačiau Bendrovė visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų veiklos sutrikimų.

7.2. Vartotojas sutinka, kad jei Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) Savitarnos ir (ar) Bendrovės Paslaugų teikimo sutrikimus. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Bendrovės Paslaugos teikiamos be jokių Bendrovės patvirtinimų ar garantijų, kad Svetainė veiks ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Vartotojui ar tretiesiems asmenims.

7.3. Svetainės ir (ar) Savitarnos veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo sutrikimu nebus laikomi atvejai, kai Bendorvė laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas ribos prieigą prie Svetainės ir (ar) prisijungimą prie Savitarnos dėl Svetainės ar Savitarnos remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų, ir jeigu apie tokius atvejus Bendrovė informuos Vartotoją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.

 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Taisyklių vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Jei Vartotojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Savitarna, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais.

8.3. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.

8.4. Visi ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


 

Jeigu Jums iškilo klausimų dėl šių Taisyklių, prašome susisiekti su mūsų konsultantais:

Kontaktai